ویژگی های شخصیتی – ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان روستای عمید آباد – پرشین مقاله

ویژگی های شخصیتی – ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان روستای عمید آباد – پرشین مقاله
نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
دسته بندی
تعداد بازدید
189 بازدید
14900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  خرید این محصول

ویژگی های شخصیتی

ویژگی های شخصیتی شخصیت(Personality)شامل کل وجود فرداست و وضع عمومی بدن ،مهارتها،رغبت ها،امیدها،وضع ظاهر،احساسات وهیجانها،عادتها،هوش،خصوصیات اخلاقی،فعالیت ،معتقدات وافکار فردرادربرمی گیرد.شخصیت شامل آنچه فردامروزه هست وآنچه امیدواراست بشود    می باشد.پس هرصفتی که فردرا ازافراددیگرمتمایزمی کندجنبه ای ازشخصیت اوراتشکیل می دهدکه ممکن است این صفت ازصفتهای بدنی باشد.

این تحقیق دانشجویی  ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان روستای عمید آباد مشتمل بر ۹۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

کلیات پژوهش… ۲

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۴

ضرورت واهمیت تحقیق.. ۵

اهداف تحقیق.. ۶

فرضیه های تحقیق.. ۶

متغیرهای تحقیق.. ۷

تعاریف نظری.. ۷

تعاریف عملیاتی.. ۷

فصل دوم. ۸

پیشینۀ پژوهش… ۸

شخصیت ومفهوم آن. ۸

ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت.. ۹

نظریه های شخصیت.. ۱۰

شخصیت و وریکردروانکاوی.. ۱۰

نظریه تحلیلی یونگ… ۱۱

نظریه پویایی روانی ، اجتماعی (کارن هورنای). ۱۲

نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان. ۱۳

نظریه اسلام درباره شخصیت انسان. ۱۵

الگوی شخصیت.. ۱۶

پایداری شخصیت.. ۱۷

تغییردرشخصیت.. ۱۸

شخصیت سالم. ۱۹

ساختارشخصیت.. ۲۰

همسانی شخصیت.. ۲۲

تعریف سلامت روانی.. ۲۳

تاریخچه سلامت روانی.. ۲۴

کلید سلامت روان. ۲۵

چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟. ۲۶

اعتمادبه نفس ،کلیدسلامتی روان. ۲۶

نظریه های سلامت روان. ۲۷

۱-الگوی گوردون آلپورت.. ۲۷

۲- الگوی کارل راجرز. ۲۷

۳-الگوی کارل گوستا و یونگ… ۲۸

۴- الگوی ویکتورفرانکل.. ۲۹

۵- الگوی اریش فروم. ۲۹

۶- الگوی آبراهام مزلو. ۳۰

۷-الگوی فریتس پرلز. ۳۱

تحقیقات انجام شده درزمینه سلامت روان. ۳۱

فصل سوم. ۳۴

روش تحقیق.. ۳۴

روش تحقیق.. ۳۴

۱-۳- جمعیت هدف.. ۳۴

۲-۳- روش نمونه برداری وتعدادآنها ۳۴

۳-۳ – ابزاراندازه گیری.. ۳۴

اعتبارپاسخنامه. ۳۵

پرسشنامه سلامت عمومی.. ۳۷

روایی واعتبارپرسشنامه. ۳۹

۴-۳- روش جمع آوری داده ها ۳۹

فصل چهارم. ۴۰

تجزیه وتحلیل آماری.. ۴۰

(جداول). ۴۰

تجزیه وتحلیل آماری: ۴۰

فصل پنجم. ۶۵

بحث ونتیجه گیری.. ۶۵

بحث ونتیجه گیری.. ۶۵

محدودیتهای تحقیق.. ۶۶

پیشنهادات پژوهش… ۶۷

پیوست الف.. ۶۷

پیوست ب.. ۸۵

پاسخنامه. ۸۸

منابع و مأخذ. ۹۲

[purchase_link id=”42146″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.

مقاله ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان روستای عمید آباد از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان روستای عمید آباد را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

  ویژگی های شخصیتی شخصیت(Personality)شامل کل وجود فرداست و وضع عمومی بدن ،مهارتها،رغبت ها،امیدها،وضع ظاهر،احساسات وهیجانها،عادتها،هوش،خصوصیات اخلاقی،فعالیت ،معتقدات وافکار فردرادربرمی گیرد.شخصیت شامل آنچه فردامروزه هست وآنچه امیدواراست بشود    می باشد.پس هرصفتی که فردرا ازافراددیگرمتمایزمی کندجنبه ای ازشخصیت اوراتشکیل   می دهد که ممکن است این صفت ازصفتهای بدنی باشد. ویژگی های شخصیتی

شخصیت یعنی چه؟

بیان مسئله

ازدیرباز مفهوم شخصیت موردتوجه حکما ودانشمندان بوده است وبخصوص ارتباط آن باموضوعات اخلاقی ،رفتاری ،اجتماعی ازمباحث مهم واساسی به شمارمی رود.درباره شخصیت و ویژگیهای آن نظریه ها ودیدگاههای بسیارمختلف وهمچنین تعاریف بسیاری برای آن ارائه شده است.رایج ترین برداشت وتعریفی که محققان وروان شناسان داشته اند. ویژگی های شخصیتی

مقاله ویژگی های شخصیتی

ضرورت واهمیت تحقیق

مسئله بهداشت روانی وتامین سلامت روانی انسانها،موضوعی مهم وحیاتی است،اماساده نیست .بزرگترین آفت این مسئله ساده انکارونگاه تک بعدی به آن است.تامین بهداشت روانی جامعه مانند هرموضوع فرهنگی،نیازبه نگرشی تعاملی واقداماتی چندجانبه ونظامندومنسجم دارد. انسانهای به ظاهرسالم امروز ،به راحتی ممکن است واردمرزناسلامتی شوند. ویژگی های شخصیتی

شخصیت ومفهوم آن

ویژگی های شخصیتی صاحبنظران حوزه شخصیت وروان شناسی ازکلمه شخصیت تعریفهای گوناگون ارائه داده اندازنظرریشه ای ،گفته شده است که شخصیت که برابر معادل کلمهPersonaluty یاPersonalite  فرانسه است درحقیقت ازریشه لاتین Persona گرفته شده است که به معنی نقاب یاماکسی بودکه دریونان و روم قدیم بازیگران تئاتر برچهره می گذاشتند.این تعبیر تلویحاًاشاره به این مطلب دارد

لیست ویژگی های شخصیتی منفی

ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت

شناخت شخصیت ،ویژگیها،چگونگی شکل گیری ،عوامل مؤثر درایجادشخصیت ومسائلی ازاین قبیل از یک جنبه ارضای حس کنجکاوی ومیل به شخصیت جویی رادرانسان بدنبال داردزیرا این شناخت نوعی خودشناسی است وشخص هنگام مطالعه موضوعهای ذکرشده غالباً آن دانسته هاراباخود مقایسه کرده وتطبیق می دهد واحتمالاً بااین شناخت نوعی طبقه بندی انجام می دهدیعنی خود رادریکی ازتیپهای شخصیتی قرارمی دهد. ویژگی های شخصیتی

شخصیت و وریکردروانکاوی

به عقیده فرویدآنچه سبب فعالیت وپویائی انسان می شودانرژی کلی حیات است که ازدوبخش سازنده ومخرب تشکیل می شود.بخش سازنده همان نیروی زندگی است که درخدمت انگیزه صیانت ذات بوده ومی کوشدزندگی ماراحفظ کند(لیبیدو[۲]).درمقابل این نیرو،محرک مرگ قرارداردکه همواره سعی داردمارابه سوی مرگ سوق دهد.این انگیزه شخص رابه سوی خودازادی ،خودکشی ورفتارهای پرخاشگرانه سوق می دهد. ویژگی های شخصیتی

نظریه پویایی روانی – اجتماعی (کارن هورنای)

هورنای درسال ۱۸۸۵ میلادی درآلمان به دنیاآمدودرسال ۱۹۵۲ میلادی درآمریکا فوت کرد.اودراصل ازپیروان فرویدبود،ولی بسیاری ازنظریات اوراتغییر داد.هورنای پس ازسالها مطالعه وبررسی به این نتیجه رسیدکه انگیزه اصلی رفتارانسان ،احساس امنیت است.اگرفرد درابطه بااجتماع وبه خصوص کودک در رابطه باخانواده احساس امنیت خودرا ازدست بدهد

پیشنهادات پژوهش

  • درپژوهش حاضر تعدادنمونه ۸۰نفردرنظرگرفته شدتوصیه می شودکه برای انجام پژوهش های بعدی ازتعدادنمونه های بیشتری استفاده شود.
  • این پژوهش درمورددانش آموزان مقطع سوم دبیرستان انجام شدپیشنهادمی شود که پژوهش های بعدی درمورد دانشجویان استفاده شود.

منابع و مأخذ

  • ۱-آزاد حسین.(۱۳۷۵).آسیب شناسی روانی.تهران.انتشارات بعثت.
  • ۲- اتکینسون ،ریچارد اس،اتکینسون،ریتال،هیلگارد ارنست ن،(۱۳۸۲).زمینه روانشناسی.(ترجمه محمدتقی براهنی….ودیگران)؛تهران:رشد.
  • ۳-بنادرخشان،همایون.(۶۱)کلیدسلامت روانی.نشریه :موفقیت

[purchase_link id=”42146″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مجموعه ارزشمند طراحی وب سایت
آموزش پیشرفته نقاشی دیجیتال
آهنگسازی دیجیتال در اف ال استدیو
آموزش تولید محتوای دیجیتال
موتور بازیسازی آنریل انجین
برنامه نویسی موبایل در آندروید استدیو