تیپ های شخصیت – مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری – پرشین مقاله

تیپ های شخصیت – مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری – پرشین مقاله
نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید
184 بازدید
14900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  خرید این محصول

تیپ های شخصیت

در گذشته تصور بر این بود که هوش ذاتی فرد، که از والدین به ارث می‌رسد، عامل مهم یادگیری است. در حال حاضر بر این باورند که بخش مهمی از رفتارهای هوشمندانه را کارکردهای شناختی تشکیل می‌دهد و کارکردهای شناختی، اکتسابی و تغییرپذیر محسوب می‌شود.تیپ های شخصیت

مطلب مطالعه بین تیپ های شخصیت وسبک های یادگیری مشتمل بر۱۵۳ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش پروپوزال

فهرست

مقدمه. ۲

۱-۱ بیـان مسئلـه : ۳

۱-۲ اهداف تحقیق: ۱۰

۱-۲-۱هدف کلی: ۱۰

۱-۲-۲ اهداف خاص: ۱۱

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۱

۱-۴ سؤالات تحقیق: ۱۲

۱-۵ فرضیه‌های تحقیق: ۱۲

۱-۵-۲ فرضیه های خاص: ۱۳

۱-۶متغیرهای مورد تحقیق: ۱۳

۱-۷ تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق: ۱۳

۱-۸ تعریف عملیاتی متغیرها: ۱۴

۱-۹ چهارچوب نظری تحقیق.. ۱۶

فصل دوم. ۱۷

پیشینه تحقیق.. ۱۷

مقدمه. ۱۸

الف ـ مرور مبانی نظری تحقیق: ۱۸

۲-۱ تعریف یادگیری: ۱۸

۲-۲ سطوح یادگیری.. ۱۹

۲-۳ تفاوت‌های فردی در یادگیری.. ۲۰

۲-۴ تعریف شناخت و فراشناخت.. ۲۰

۲-۵ راهبردهای شناختی و فراشناختی.. ۲۱

۲-۶  تفاوت سبک‌های یادگیری با سبک‌های شناختی: ۲۲

۲-۷ ویژگی‌های اساسی سبک‌های شناختی: ۲۴

۲-۸ انواع سبک‌های یادگیری شناختی: ۲۵

۲-۹ سبک های یادگیری و شناختی: ۳۹

۲-۱۰ تعریف سبک یادگیری و شناختی.. ۳۹

۲-۱۱ نظریه‌های سبک شناختی.. ۴۰

۲-۱۲ انواع سبک های یادگیری.. ۴۲

۲-۱۳ انواع سبک ‌های شناختی.. ۴۳

الف: سبک وابسته به زمینه ونابسته به زمینه: ۴۳

ب ـ سبک‌های یادگیری تکانشیو تأملی.. ۴۵

۱- سبک یادگیری واگرا ۴۹

۲- سبک یادگیری همگرا ۴۹

۳- سبک یادگیری جذب کننده: ۴۹

۴- سبک یادگیری انطباق یابنده: ۵۰

۲-۱۴ سبک‌های عاطفی.. ۵۲

۲-۱۵ سبک‌های زیستی.. ۵۲

۲-۱۶ مبانی نظری ریخت‌های شخصیتی: ۵۳

۲-۱۶-۱ تعریف شخصیت: ۵۳

۲-۱۶-۲ ریخت شخصیتی: ۵۴

۲-۱۷ طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس ویژگی‌های جسمانی: ۵۶

۲-۱۷-۱ طبقه بندی کرچمر: ۵۶

۲-۱۸ طبقه بندی ریخت های شخصیتی براساس رویکرد روان تحلیل گری.. ۵۷

۲-۱۸-۱ نظریه فروید: ۵۷

۲-۱۸-۲ ریخت‌های شخصیتی یونگ: ۵۷

۲-۱۸-۳ ریخت‌های شخصیتی مایرز و بریگز: ۵۹

۲-۱۹ رویکرد صفات : وراثت شناسی شخصیت.. ۶۱

۲-۲۰ شناسایی ابعاد شخصیت.. ۶۴

۲-۲۱ نظریه بازداری.. ۶۸

۱- برون‌گرایی.. ۶۹

۲- درون گرایی.. ۶۹

۲-۲۲ نظریه انگیختگی.. ۷۱

۲-۲۲-۱ نظریه انگیختگی و درون‌گرایی ـ برون‌گرایی.. ۷۱

۲-۲۳  روان رنجورخویی.. ۷۵

۲-۲۳-۱ فعالیت خودکارو روان‌رنجورخویی.. ۷۶

۲-۲۴ روان پریش خویی.. ۷۷

۲-۲۴-۱ هورمون‌ها و روان‌پریش‌خویی.. ۷۷

۲-۲۵ طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های صفت: ۷۸

۲-۲۵-۱ ریخت‌های (صفات) شخصیتی آلپورت.. ۷۸

۲-۲۵-۲ صفات شخصیتی کتل: ۷۹

۲-۲۵-۳ الگوی پنج عاملی رابرت مک کری و پل کوستا: ۷۹

۲-۲۶ طبقه‌بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های انتخاب شغل و حرفه: ۸۰

۲-۲۶-۱ نظریه خصیصه ـ عامل: ۸۰

۲-۲۶-۲ نظریه رو: ۸۱

۲-۲۶-۳ نظریه هالنــد : ۸۲

۲-۲۶-۴ ریخت‌های شخصیتی هالنـد : ۸۷

۲-۲۶-۵ محیط‌های شغلی هالنـد: ۹۱

۲-۲۷ یافته‌های پژوهش: ۹۲

۲-۲۷-۱ رابطه بین ریخت‌های شخصیتی و سبک های یادگیری: ۹۲

۲-۲۷-۲ رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با جنس… ۹۸

۲-۲۷-۳ رابطه بین سبک‌های یادگیری باجنس… ۹۹

۲-۲۷-۴ رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با گرایش‌های تحصیلی و شغلی.. ۱۰۲

۲-۲۷-۵ رابطه بین سبک‌های یادگیری با گرایش‌های تحصیلی و شغلی.. ۱۰۲

۲-۲۸ نقد موضع‌گیری‌ها و تحقیقات به انجام رسیده. ۱۰۴

۲-۲۹ مرور تحقیقات قبلی : ۱۰۶

۲-۲۹-۱ مروری بر پژوهشهای وابسته به سبک های یادگیری و ابعاد شخصیت.. ۱۰۶

فصل سوم. ۱۱۰

روش اجرای تحقیق.. ۱۱۰

۳-۱ نوع تحقیق.. ۱۱۱

۳-۵ ابزارهای مورد استفاده. ۱۱۲

۳-۶ شیوه اجرای تحقیق.. ۱۱۶

۳-۷ روش‌های آماری و طرق تحقیق.. ۱۱۷

۳-۸ شاخص‌های پایانی آزمون.. ۱۲۰

فصل چهارم. ۱۲۱

تجزیه و تحلیل آماری.. ۱۲۱

مقدمه. ۱۲۲

۴-۱توصیف آماری داده‌ها: ۱۲۲

۴-۲ استنباط آماری داده‌ها ۱۲۷

فصل پنجم. ۱۳۲

بحث و نتیجه گیری.. ۱۳۲

۵-۱ نگاه اجمالی به تحقیق انجام شده. ۱۳۳

۵-۲ بحث.. ۱۳۵

۵-۳ نتیجه‌گیری.. ۱۳۹

۵-۴ محدودیت های تحقیق.. ۱۴۰

۵-۵ پیشنهادها ۱۴۱

۵-۶ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۴۱

فهرست منابع و مآخذ. ۱۴۳

منابع فارسی.. ۱۴۳

منابع لاتین.. ۱۴۷

ضمائم.۱۵۰

[purchase_link id=”42394″ style=”button” color=”red” text=”سفارش ودرج دانلود”]

.

مطلب مطالعه بین تیپ های شخصیت وسبک های یادگیری در پرشین مقاله موجود است. برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای از مطالعه بین تیپ های شخصیت وسبک های یادگیری را در زیر می توانید ببینید.

تیپ های شخصیتی دکتر هلاکویی

تعریف شناخت و فراشناخت

بیلر و اسنومن از اصطلاح شناخت این‌گونه تعریف می‌کنند: ” طرقی که در آنها اطلاعات پردازش می شوند، یعنی راه‌ها و طرقی که توسط آنها به اطلاعات توجه می‌کنیم، آنها را تشخیص داده، به رمز درمی‌آوریم و در حافظه نگاه می‌داریم و درصورت نیاز آنها را از حافظه فراخوانی کرده، مورد استفاده قرار می‌دهید. تیپ های شخصیت

راهبردهای شناختی و فراشناختی

روش‌های کسب شناخت و فراشناخت با اصطلاح راهبردها یا استراتژی‌های شناختی و فراشناختی معروفند. “راهبرد یا استراتژی به یک نقشه کلی یا مجموعه‌ای از عملیات، که برای رسیدن به هدف معینی طرح‌ریزی شده است، گفته می‌شود. تیپ های شخصیت

انواع سبک‌های یادگیری شناختی

همچنانکه قبلاً نیز ذکر شد درباره دسته‌بندی انواع مختلف سبک های یادگیری و شناختی بین متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان اختلاف نظر وجود دارد، بعضی از آنها هر یک از سبک‌های فوق را به صورت جداگانه و بعضی نیز به صورت یک جا ذکر نموده اند. از نظر اینجانب نیز بین آنها تفاوت آن‌چنانی وجود ندارد، به همین خاطر به علت گستردگی و متنوع بودن سبک‌های شناختی و یادگیری، تعدادی از آنها را که مرتبط و نزدیک به موضوع پژوهش باشند. تیپ های شخصیت

ازدواج تیپ های شخصیتی

سبک های یادگیری و شناختی

واژه‌های سبک‌های یادگیری و شناختی معمولاً به طور مترادف به کار می روند. با این حال، مربیان یا معلمان غالباً اصطلاح سبک‌های یادگیری را به سبک‌های شناختی ترجیح می دهند. در مقابل، روانشناسان بیشتر از اصطلاح سبک‌های شناختی استفاده می کنند

ریخت‌های شخصیتی مایرز و بریگز

این نظریه توسط مایرز و مایرز (۱۹۴۰) از کارهای کارل گوست و یونگ استخراج شده است (استرنبرگ، ۱۳۸۰). نظریه مایرز و بریگز برای مشخص ساختن ریخت‌های شخصیتی ارائه شده است، کاربردهایی هم جهت مشخص نمودن نوع یادگیری افراد دارد. به همین خاطر بعضی مواقع به این ریخت‌ها سبک‌های یادگیری هم گفته می‌شود. تیپ های شخصیت

تیپ های شخصیتی از نظر یونگ

محیط‌های شغلی هالنـد

از آنجا که رفتار آدمی هم به شخصیت و هم به محیطی که شخص در آن زندگی می کند بستگی دارد. ریخت‌های شخصیت را باید با اطلاعات محیطی تکمیل کرد. ریخت شخصیتی رجحان‌های حرفه‌ای را منعکس می کند. یک مدل محیطی را می‌توان موقعیت یا جوی تعریف کرد که به وسیله مردم مسلط بر یک محیط ایجاد شده است. برای مثال، یک محیط اجتماعی، محیطی خواهد بود که ریخت‌های اجتماعی بر آن مسلط هستند. تیپ های شخصیت

رابطه بین ریخت‌های شخصیتی و سبک های یادگیری

لارنس (۱۹۸۴)ومایرزوهمکاران (۱۹۹۸)اشاره نموده‌اند که تفاوت‌های شخصیتی افرادرا می‌توان درسنجش سبک یادگیری آنها مورداستفاده قرار داد(رووایی، ۲۰۰۳) لت ویکن و همکاران (۱۹۸۴) با بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی وابسته به زمینه ـ نابسته به زمینه ویتکین و ابعاد شخصیتی آیزنک با ۸۰ آزمودنی پسر و ۲۸ آزمودنی دختر به این نتیجه رسیدند که بین این دو متغیر هیچگونه رابطه‌ای وجود ندارد. ماوی ماوندا و ماوی ماوندا (۱۹۸۵) به نتایج مشابهی دست یافتند. تیپ های شخصیت

[purchase_link id=”42394″ style=”button” color=”red” text=”سفارش ودرج دانلود”]

.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مجموعه ارزشمند طراحی وب سایت
آموزش پیشرفته نقاشی دیجیتال
آهنگسازی دیجیتال در اف ال استدیو
آموزش تولید محتوای دیجیتال
موتور بازیسازی آنریل انجین
برنامه نویسی موبایل در آندروید استدیو