نظام جبران خدمات

نظام جبران خدمات
نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید
99 بازدید
14900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  خرید این محصول

چکیده
یکى دیگر از وظایف مدیریت منابع انسانى، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مدیران مى توانند به منظور نظارت و تأثیرگذارى بر رفتار افراد سازمان و افزایش بهره ورى فردى و سازمانى، از طراحى مناسب نظام جبرانى خدمات استفاده کنند.
نظام جبران خدمات مناسب مى تواند به جذب و حفظ و پرورش نیروى انسانى منجر گردد. براى این منظور نظام جبران خدمات باید انگیزه آور باشد. به طورکلى هر جا سخنى از تناسب نظام جبران خدمات مطرح مى گردد، بحث مسائل مربوط به انگیزه پیش مى آید، لذا با توجه به نقش و تأثیر نظام مذکور در تغییر رفتار و انگیزه افراد سازمان و افزایش بهره ورى، لازم است مدیران توجه لازم را براى طراحى مناسب آن داشته باشند.
در این تحقیق به موضوعات مربوط به نظام جبران خدمات و نقش آن در ایجاد انگیزه پرداخته
مى شود.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر تعداد ۳۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.
[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]
چکیده ۲
فصل اول: آشنایی با نظام جبران خدمات
۱-۱- مقدمه ۴
۱-۲- تعریف نظام جبران خدمات ۶
۱-۳- اهداف نظام جبران خدمات ۷
۱-۳-۱- جذب متقاضیان شایسته ۷
۱-۳-۲- حفظ کارکنان شایسته ۸
۱-۳-۳- افزایش انگیزه کارکنان ۹
۱-۴-۴- ملاحظات قانونى ۹
۱-۴- مفاهیم اساسى در تساوى جبران خدمات مالى ۹
۱-۴-۱- تساوى سازمانى ۱۰
۱-۴-۲- تساوى برون سازمانى ۱۰
۱-۴-۳- تساوى درون سازمانى ۱۰
۱-۴-۴- تساوى فردى ۱۰
۱-۵- عوامل تعیین کننده جبران خدمات مالى ۱۱
۱-۵-۱- بازار نیروى کار ۱۱
۱-۵-۲- خط مشى هاى سازمان ۱۳
۱-۵-۳- شغل ۱۴
۱-۵-۴- کارکنان سازمان ۱۸
۱-۶- مزایا و جبران خدمات مالى غیرمستقیم ۱۹
۱-۶-۱- مزایاى قانونى ۲۰
۱-۶-۲- مزایاى اختیارى ۲۰
۱-۶-۳- مزایا براى مدیران ۲۰
فصل دوم: نظام جبران و خدمات و ایجاد انگیزه در کارکنان
۲-۱- مقدمه ۲۳
۲-۲- انواع طرح هاى انگیزشى ۲۳
۲-۲-۱- طرح هاى انگیزشى فردى ۲۳
۲-۲-۲- طرح هاى انگیزشى گروهى ۲۴
۲-۲-۳- طرح هاى انگیزشى سازمانى ۲۴
۲-۲-۴- طرح هاى انگیزشى براى متصدیان فروش ۲۶
۲-۴- جبران خدمت غیرمالى ۲۸
۲-۴-۱- شغل ۲۸
۲-۴-۲- محیط شغل ۲۹
جمع بندی ۳۳
منابع: ۳۵

[purchase_link id=”1221″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی نظام جبران خدمات را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]
خداوند در ابتدای آیه مبارکه ۷۰ از سوره ۱۷ (الاسرا) می فرماید: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ …» و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم … آنگاه که کرامت انسانی یک فرد منظور نظر واقع شد، رضایت فرد تامین شده است چرا که کرامت هدیه و امانت الهی است. مدیریت متوجه بر کرامت انسانی بر اصولی مانند: احترام قائل شدن به انسان، داشتن دیدگاه مثبت گرا به انسان، برقراری روابط انسانی قوی، مشارکت دهی عملی کارکنان در تصمیم گیری ها، و اصل آموزش جامع و بالا بردن آگاهی کل کارکنان سازمان استوار می باشد. زیرا که در آغاز هزاره سوم، نیروی انسانی به عنوان برترین، اصلی ترین و موثرترین عامل ایجاد بقاء و توسعه سازمانهای امروزی محسوب
می شود و در رده های بعدی عناصری چون تجهیزات و دستگاهها، سرمایه، تکنولوژی و…. قرار می گیرند. واضح است وقتی که ازنیروی انسانی سخن به میان می آید عوامل مرتبط با آن همچون اندیشه وتفکر، عامل خلاقیت، دانش واطلاعات روز و….. را نیز مد نظر قرار می دهیم.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تعریف نظام جبران خدمات [/highlight]
اصطلاح جبران خدمات در بعضى کتاب ها با اداره حقوق و دستمزد مترادف درنظر گرفته شده است اما این اصطلاح مفهومى وسیع تر از آن دربردارد. جبران خدمات نه فقط شامل دریافتى هاى بیرونى مانند حقوق و مزایا بلکه شامل تمام دریافتى هاى دیگر که در طبیعت شغل است مى باشد، مانند شناسایى و مطرح شدن، ترفیع، فراهم کردن فرصت هاى پیشرفت، شغل غنى و پرمحتوا و شرایط کارى مطلوب و همچنین فرهنگ سازمانى مناسب. اداره حقوق و دستمزد معمولاً به دریافتى هاى مالى که به کارکنان داده مى شود، اختصاص مى یابد. بنابراین با توجه به توضیح فوق، جبران خدمات به هر نوع دریافتى و ارزشى اطلاق مى گردد که کارفرما یا سازمان در قبال انجام کار افراد براى سازمان، پرداخت یا ایجاد مى کند؛ جبران خدماتى که سازمان تأمین مى کند شامل جبران خدمات مالى و جبران خدمات غیرمالى مى گردد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اهداف نظام جبران خدمات[/highlight]
سازمان ها در طراحى نظام جبران خدمات، اهداف متعددى را دنبال مى کنند و متخصّصان نیروى انسانى سازمان باید شناخت لازم از اهداف و چگونگى دستیابى به آنها را داشته باشند. اصولاً اهداف یک سازمان از طراحى نظام جبرانِ خدمات باید جذب و حفظ کارکنان شایسته و همچنین افزایش انگیزه آنها باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]حفظ کارکنان شایسته[/highlight]
پس از این که سازمان، متقاضیان مناسب را جذب و استخدام نمود، نظام جبران خدمات باید به حفظ افراد شایسته، مبتکر و مولّد بپردازد. بسیارى عوامل ممکن است باعث شود که کارکنان یک سازمان را ترک کنند، اما مهم ترین عامل ترک خدمت و انتقال، نظام جبران خدمات نامناسب است. به همین دلیل متخصصان نیروى انسانى باید اطمینان داشته باشند که نظام جبران خدمات، منصفانه و مشوّقانه باشد، زیرا اگر کارکنان احساس کنند که در برابر کارشان پرداخت و پاداش مناسب صورت نمى گیرد به کاهش کوشش هاى خود براى سازمان مى پردازند و اغلب این به ترک خدمت منجر مى گردد، همچنین اگر کارکنان فکر کنند که در سازمانى دیگر مى توانند وضعیت بهترى داشته باشند احتمالاً سازمان خود را ترک مى کنند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مفاهیم اساسى در تساوى جبران خدمات مالى[/highlight]
همچنان که گفته شد سازمان ها با طراحى مناسب نظام جبران خدمات مى خواهند به جذب و حفظ نیروى انسانى شایسته و افزایش انگیزه کارى آنها بپردازند. براى این که بتوانند به این مهم نائل شوند باید به منظور برقرارى انصاف و تساوى در نظام حقوق سازمان، کوشش نمایند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ارزشیابى شغل[/highlight]
تجزیه وتحلیل شغل به شناخت ماهیت مشاغل مى پردازد. پس از شناخت ماهیت مشاغل -در واقع بررسى وظایف، مسئولیت ها، شرایط کارى و شرایط احراز تصدى مشاغل- سازمان ها مى توانند به تعیین ارزش نسبى مشاغل سازمان بپردازند. ارزشیابى شغل، فرآیندى است که با آن، ارزش نسبى هر شغل در مقایسه با سایر مشاغل تعیین مى گردد. ارزشیابى شغل به دنبال برقرارى ارتباط صحیح بین کیفیت وظایف و مسؤولیت ها و شرایط احراز شغل و همچنین ارزش پولى شغل مى باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]جمع بندی[/highlight]
نظام جبران خدمات مناسب در جذب و حفظ و پرورش نیروى انسانى مؤثر واقع مى گردد. جبران خدمات به هر نوع دریافت و ارزشى اطلاق مى گردد که کارفرما یا سازمان در قبال انجام کار افراد پرداخت یا ایجاد مى کند. جبران خدمات شامل جبران خدمات مالى و جبران خدمات غیرمالى
مى گردد. جبران خدمات مالى شامل حقوق و مزایایى است که سازمان، پرداخت یا تأمین مى کند. جبران خدمات غیرمالى از شغل و از محیط شغل حاصل مى شود. جبران خدمات غیرمالى حاصله از شغل، رضایت و لذتى است که براى شاغل از انجام وظایف شغلى معنى دار و غنى و پراهمیت حاصل مى گردد. جبران خدمات غیرمالى حاصله از محیط شغل، شامل فراهم کردن شرایط و محیط و فرهنگ سازمانى مناسب است، به طورى که کارکردن در آن شرایط و فرهنگ براى شاغلین لذت آور باشد و همچنین کمک کند نیازهاى مهم کارکنان مانند نیازهاى اجتماعى برآورده گردد. لذا کارکنان فقط به دلیل پول یا حقوق و مزایا ساعت ها به کار نمى پردازند، بلکه علاوه بر آن به دنبال ارضاى نیازهاى سطوح بالاى خود، مانند نیازهاى اجتماعى، مطرح شدن، کسب موفقیت مى باشند.
سازمان ها در طراحى نظام جبران خدمات، اهداف متعددى را مانند جذب متقاضیان شایسته، حفظ آنها و افزایش انگیزه آنها و همچنین اجابت قوانین دولتى دنبال مى کنند. به منظور جذب و حفظ و افزایش انگیزه باید حقوق پرداختى به افراد با عملکرد ارتباط مستقیم داشته باشد، همچنین اقدامات لازم در جهت دستیابى به تساوى سازمانى، تساوى درون سازمانى، تساوى برون سازمانى و تساوى فردى صورت گیرد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع:[/highlight]
http://library.tebyan.net/
http://www.iphrd.org/
http://www.moadele.ir/
http://ganj.irandoc.ac.ir/

[purchase_link id=”1221″ style=”button” color=”red” text=”سفارش و دانلود”]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مجموعه ارزشمند طراحی وب سایت
آموزش پیشرفته نقاشی دیجیتال
آهنگسازی دیجیتال در اف ال استدیو
آموزش تولید محتوای دیجیتال
موتور بازیسازی آنریل انجین
برنامه نویسی موبایل در آندروید استدیو